+37258005444 Tagasihelistamine
Vormista ost
  • Teie ostukorv on tühi!

Lepingu tingimused

Registon Baltic Group OÜ

Garantiitingimused

Nutielu.ee (Registon Baltic Group OÜ) vahendab müüdavale kaubale tootja garantiid. Garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil. 

Ekspertiis - Nutielu.ee hooldusosakonna poolt (mõnel juhul ka toote maaletoojafirma poolt) teostatav ekspertiis tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi poolt juhul, kui klient ei ole Nutielu.ee poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul. 

Garantii katab konstruktsiooni, tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu seadmele põhjustatud defektide paranduskulud. 

Garantiiaeg hakkab kehtima alates asja üleandmisest ostjale ja kehtib kuni kauba tootja poolt määratud perioodini. 

Garantiiremondi kestvuseks on tavaliselt 2-10 nädalat. Pika tarneajaga detailide tellimisel võib garantiiremondi aeg olla pikem. Esialgset tagasisidet garantiiremondi kohta anname esimesel võimalusel alates toote jõudmisest remonditöökotta.

Palun säilitada tootepakendit ja kõiki ostu tõendavaid dokumente garantiiaja lõpuni juhuks, kui tootega peaks tekkima probleeme. Ümbervahetamine ning tagastamine on võimalik ainult täiskomplekti olemasolul. 

MÜÜGIGARANTII EI LAIENE: 

- diskettidele, CD/DVD plaatidele, pakendile, dokumentatsioonile, kulumaterjalidele, litsentsidele, tarkvarale ja paigaldusmeediale; 

- häiretele toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt; 

- häiretele seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus; 

- ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest; 

- tarkvara poolt põhjustatud vigadele; 

- seadme puhastusele; 

- seadme kasutamisel väljaõppeks; 

- häiretele toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes. Siia alla kuuluvad ka kliendi või kolmandate isikute poolt ebakorrektselt käsitletud arvutiosad; 

- häiretele seadme töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majoure); 

- häiretele, mis on tingitud arvuti või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sh maanduseta vooluvõrku); 

- riketele toote töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest; 

- tootesse kliendi poolt installeeritud tarkvara põhjustatud häiretele; 

- arvuti riketele, mis on põhjustatud arvuti komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest; 

- tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud. 

REGISTON BALTIC GROUP OÜ EI VASTUTA: 

- remonti toodud seadmel oleva info säilimise eest, samuti kui garantiiremondi käigus kahjustatakse või vigastatakse arvutis olevaid andmeid või tarkvara. 

- toote defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist toote garantiiremonti toomisel ei ole registreeritud. 

Tootja/ müüja poolt kaubale antud garantiiaja vältel võib klient esitada Registon Baltic Group OÜ-le pretensiooni kauba sihtotstarbelist kasutamist või säilitamist takistavate asjaolude kohta, mis on põhjustatud kauba kvaliteedi puudustest. Tarbija pretensiooni lahendamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele. 

Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadavalt kirjeldatult tootel esineva puuduse kohta. 

Tarbija pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui Registon Baltic Group OÜ tõestab, et puudused kauba kasutamisel on tekkinud tarbija süül. 

Registon Baltic Group OÜ on kohustatud asjal esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks kliendi nõudmisel tegema ekspertiisi või vajadusel tellima sõltumatu ekspertiisi. Kui ekspertiisis selgub, et detail on korras või defekt ei kuulu garantii alla, siis maksab ekspertiisikulud klient. 

Garantiihooldusesse põhjuseta toodud seadmetega seoses (kui rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või viga ei tuvastata) tekkinud kulud katab ostja.

Sellisel juhul on Registon Baltic Group OÜ-l õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde kohta vastavalt kehtivale hinnakirjale. 

GARANTIIASENDUS

Kui toote remontimine osutub võimatuks, või selle tootmine on lõpetatud, võtab Registon Baltic Group OÜ endale õiguse (kliendi nõusolekul) asendada toode samaväärsega. 

Garantiitähtajal asendatud asjale antakse algse müügigarantiiga sama kestusega uus garantii. 

Müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid. 

Millisel juhul kehtib seadme parandusele garantii?

Garantiiajal kõrvaldatakse seadmel esinevad tootjapoolsed vead garantiikorras kliendile tasuta. Kui viga hakkab korduma ega ole kõrvaldatav, siis seade asendatakse või hüvitatakse. Seadme garantiiaeg hakkab kehtima alates asja üleandmisest ostjale ning selle aluseks on ostu-müügitšeki kuupäev. Kui seadme veatuvastamise käigus ilmneb, et rike on põhjustatud vedeliku- ja niiskuskahjustusest ja/või mehaanilisest vigastusest, kaotab tootja garantii kehtivuse ja edaspidi kuulub toode remontimisele üksnes tasulises korras.

Kui kaubal ilmneb eelkirjeldatud puudus, edastatakse seade tootja poolt volitatud hooldusfirmasse. Kui seade on parandatav, esitatakse kliendile hinnapakkumine vea kõrvaldamiseks. Remonti alustatakse alles siis, kui klient on hinnapakkumisega nõustunud.

Pane tähele, et Registon Baltic Group OÜ on üksnes tootja garantii vahendaja. See tähendab, et Meie ise ei remondi ühtegi telefoni, vaid telefon saadetakse alati tootja poolt volitatud hoolduskeskusesse. See tähendab ka seda, et remondi aega ei saa Registon Baltic Group OÜ kuidagi mõjutada, see sõltub hoolduskeskusest.

Kuidas viia seade garantiiremonti?

Seadet saab remonti viia nii ametlikku hoolduskeskusesse kui ka Registon Baltic Group OÜ esindusse.

Kui toote telefoni remonti Registon Baltic Group OÜ esindusse, siis on remondiaeg veidi pikem, sest Meie samuti saadame seadme ametlikku hoolduskeskusesse. Garantiiremondi jaoks on kindlasti vaja ka ostuarvet. 

Seadme hooldusesse või remonti saatmisel teeb Registon Baltic Group OÜ koostööd ainult tootjate poolt volitatud hoolduskeskustega, kelle loetelu leiad “Hoolduskeskused” nimekirjas. 

Registon Baltic Group OÜ